TME API

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. - Shopping Platform API — beta version

Załóż nowe konto deweloperskie

Masz już konto? zaloguj się

Regulamin korzystania z Usługi TME API

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z interfejsu programistycznego (API), który jest udostępniany na stronie internetowej www.developers.tme.eu w ramach Usługi TME API.

1.2. Przed rejestracją zapewniającą dostęp do API należy dokładnie przeczytać niniejszy regulamin.

1.3. Usługa TME API świadczona jest przez Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., siedzibą przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź; zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście pod numerem KRS 0000165815, NIP 729-010-89-84, Regon 473171710, wysokość kapitału zakładowego:3.300.000 złotych.

1.4. Korzystanie z Usługi TME API wymaga połączenia internetowego. TME nie zapewnia dostępu Użytkownika do Internetu. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci Internet i korzystania z niej.

1.5. Korzystanie z Usługi TME API jest nieodpłatne.

2. Definicje

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają:

1) API – oznacza udostępniony w ramach usługi TME API interfejs programistyczny umożliwiający komunikację pomiędzy Serwisem TME i jego zawartością a aplikacją Użytkownika. API jest to zespół narzędzi, informacji, zasad, reguł, protokołów i ich opisów umożliwiający tworzenie (programowanie) Aplikacji zintegrowanych z systemem TME;

2) Aplikacja – oprogramowanie używane przez Użytkownika a wykorzystujące do pracy API TME.

3) Dokumentacja – specyfikacja techniczna zawierająca opis funkcjonowania Usługi API oraz wskazówki co do korzystania z API. Dokumentacja dostępna jest po zalogowaniu się na stronie www.developers.tme.eu w zakładce dokumentacja.

4) Informacje poufne -oznacza wszystkie informacje, które TME chroni przed niekontrolowanym ujawnieniem innym, w tym między innymi:oprogramowanie komputerowe, techniki i koncepcje programowania, projekty systemu zawarte w oprogramowaniu; struktury danych, wykresy logiki przepływu, diagramy logiczne, specyfikacje interfejsu programowania aplikacji, techniki i procesy związane z oprogramowaniem; algorytmy, koncepcje, tajemnice handlowe, wiedza specjalistyczna (know-how);

5) Klient TME - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - prowadzącą współpracę handlową z TME lub jej spółkami zależnymi, posiadającą aktywne konto w Serwisie TME.

6) Konto – po rejestracji w serwisie www.developers.tme.eu obejmującej wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz weryfikację poprzez użycie linku przesłanego w e-mailu aktywacyjnym klient otrzymuje konto w serwisie www.developers.tme.eu. Konto to umożliwia zarządzanie elementami API udostępnionymi Użytkownikowi. Pozwala na pobranie aktualnej Dokumentacji, wyzerowanie klucza dostępu, otrzymanie klucza dostępu, zgłoszenie problemów oraz przetestowanie akcji udostępnionych w TME API.

7) Aktywność Konta - wszystkie przypadki logowania na Konto, transmisji danych przy użyciu Klucza w ramach tego Konta lub wykonania jakiejkolwiek operacji na Koncie,

8) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Usługi TME API

9) Serwis TME – oznacza serwis internetowy prowadzony przez TME pod adresem internetowym www.tme.eu

10) Token/Klucz API - jest to unikalny ciąg znaków identyfikujący użytkownika w TME API przydzielony Użytkownikowi przez TME po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie,

11) TME – oznacza Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź; zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście pod numerem KRS 0000165815,

12) Usługa TME API – usługa świadczona nieodpłatnie Użytkownikowi przez TME umożliwiająca pobranie przy pomocy Aplikacji i komend interfejsu programistycznego TME API informacji zwrotnych z serwisu TME, wysłanie określonych informacji TME i/lub jej spółkom zależnym oraz odbiór informacji przesyłanych przez TME i/lub jej spółki zależne.

13) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowaną w serwisie www.developers.tme.eu, będącą właścicielem Konta i korzystającą na podstawie Regulaminu z Usługi TME API.

3. Opis Usługi TME API

3.1. Usługa TME API pozwala Użytkownikowi na pobranie przy pomocy komend interfejsu programistycznego API informacji zwrotnych z serwisu TME, wysłanie określonych informacji TME i/lub jej spółkom zależnym oraz odbiór informacji przesyłanych przez TME i/lub jej spółki zależne.

3.2. Minimalne wymagania techniczne, które umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi TME API to:łącze internetowe (wymagania minimalne jakie powinno spełniać łącze warunkowane są sposobem wykorzystania API- w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z TME adres e-mail:developers@tme.eu.), sprzęt pozwalający na przesyłanie i odbiór danych za pomocą API.

TME nie może zagwarantować, że w każdym układzie danych systemów operacyjnych, typów komputerów lub innego sprzętu i połączeń internetowych możliwym będzie korzystanie z Usługi TME API.

3.3. TME nie gwarantuje poprawności danych przesyłanych przy użyciu API.

3.4. Standardowy limit zapytań do API wynosi 5 na sekundę. Każdy Token może mieć ustanowiony osobny limit. Limit może ulegać zmianom z uwagi na ograniczoną wydajność systemu TME i liczbę użytkowników korzystających z API w danym momencie. Istnieje możliwość uzgodnienia przez Użytkownika z TME podwyższenia standardowego limitu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z TME na adres e-mail:developers@tme.eu.

4. Zakres i ogólne zasady korzystania z Usługi TME API

4.1. W celu korzystania z Usługi TME API należy:

1.zarejestrować się w serwisie www.developers.tme.eu (rejestracja jest nieodpłatna)

2. wygenerować klucz (token)

3. wykorzystać metody API w oprogramowaniu własnym lub cudzym, do wykorzystywania którego Użytkownik ma prawo.

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje możliwości zapoznania się z Dokumentacją.

4.2. Rejestracja w serwisie TME API obejmuje wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika odpowiedniego formularza rejestracyjnego (wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe, chyba że dane pole jest wyraźnie oznaczone jako dobrowolne, a następnie jego przesłanie drogą elektroniczną do TME poprzez aktywację odpowiedniego pola.

4.3. Do formularza rejestracyjnego należy wpisać dane dotyczące wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz. Jeśli Użytkownikiem jest podmiot inny niż osoba fizyczna, rejestracji powinna dokonać wyłącznie osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu. Dokonując rejestracji takiego podmiotu osoba ta oświadcza, że jest prawnie umocowana do związania podmiotu postanowieniami Regulaminu.

Podawane dane Użytkownika powinny być zgodne z prawdą. TME jest uprawnione do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi TME API jeśli okaże się, że powyższe dane nie są zgodne z prawdą, nie są aktualne lub Użytkownik usunie dane obowiązkowe w czasie korzystania z Usługi TME API.

4.4. Przesłanie przez Użytkownika do TME formularza rejestracyjnego poprzez aktywację pola wskazanego w pkt. 4.2. jest równoznaczne z:

a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu,

b. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i będzie dbał o to aby zawsze były aktualne,

c. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez TME danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu korzystania z Usługi TME API;

d. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania przez Użytkownika.

4.5. Na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłany link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny uzyskuje się status Użytkownika. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza zawarcie z TME umowy o świadczenie Usługi TME API.

4.6. Zarówno na etapie rejestracji jak i w czasie korzystania z API, TME może zażądać od Użytkownika lub Developera wskazania:

a) celu w jakim wykorzystywane będzie/ jest API lub Aplikacja,

b) strony internetowej, na której prezentowane będą/są efekty wykorzystania API,

w celu ustalenie czy wykorzystanie w danym przypadku API nie narusza prawa lub warunków świadczenia Usługi API określonych w Regulaminie oraz czy Aplikacja jest odpowiednia. W przypadku dokonania przez TME negatywnej oceny przekazanych informacji, lub nieotrzymania stosownych informacji TME uprawnione jest odmówić świadczenia Usługi TME API lub żądać zaprzestania wykorzystywania API przez Użytkownika.

4.7. Uzyskanie dostępu do określonych funkcji oraz korzystanie z określonych metod/funkcji API może wymagać podania nazwy Użytkownika i hasła stosowanego do Konta Klienta TME zarejestrowanego i zweryfikowanego w Serwisie TME.

4.8. Aplikacja może żądać dostępu wyłącznie do danych niezbędnych do jej działania w granicach wyznaczonych Regulaminem i przepisami prawa.

4.9. Zabronione jest przekazywanie Klucza podmiotowi trzeciemu, z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot ten reprezentuje Użytkownika jako operator Aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności przeprowadzone z zastosowaniem jego identyfikatorów.

4.10. TME przysługuje w każdym czasie prawo do dokonywania zmian i/lub uzupełnień API oraz Dokumentacji. O zmianach i/lub uzupełnieniach dokonanych w API i/lub Dokumentacji Użytkownicy uprzedzeni będą stosownym zawiadomieniem wysłanym na adresy ich poczty elektronicznej, o których mowa w pkt. 10.1. Regulaminu oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.developers.tme.eu w „Change log” w zakładce Dokumentacja gdzie TME zamieści zmienioną/ uzupełnioną wersję API i/lub Dokumentacji. Zmiany API spowodowane zagrożeniem bezpieczeństwa sieci mogą być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia takiego zagrożenia, niemniej jednak TME dołoży starań aby poinformować o takiej zmianie Użytkowników z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. TME dołoży starań aby kolejne zaktualizowane wersje API były kompatybilne wstecz, ale nie może tego zagwarantować.

4.11. W dowolnej chwili i w zakresie prawem dopuszczalnym bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu TME i jej spółki zależne mogą ograniczyć lub zawiesić jakiekolwiek treści dostarczane przez API.

4.12. W celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi API Użytkownik powinien korzystać z najnowszej wersji API oraz Dokumentacji. W zakresie prawem dopuszczonym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki niedostosowania swoich urządzeń, aplikacji lub systemu komputerowego do zmienionej/zaktualizowanej wersji API i/lub Dokumentacji.

4.13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może wystąpić przerwa lub zakłócenia w dostępności i korzystaniu z Usługi TME API jeżeli jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, i/lub siłą wyższą i/lub innymi okolicznościami niezależnymi od TME. TME dołoży starań, aby taka przerwa była jak najkrótsza i jak najmniej uciążliwa dla Użytkowników. W przypadku planowanych prac TME uprzedzi Użytkowników o możliwości wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym oraz przewidywanym czasie ich trwania poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowejwww.developers.tme.eu.

4.14. Użytkownik korzystający z Usługi API i/lub Dokumentacji zobowiązuje się do:

a. nie rozpowszechniania- poza dostarczonymi kanałami informacyjnymi-, w tym zwielokrotniania czy rozpowszechniania Dokumentacji w jakiejkolwiek technice i w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych ani nie wprowadzania Dokumentacji do obrotu lub/i jej użyczania lub/i jej najmu,

b. zachowania wyglądu graficznego danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu API,

c. niemodyfikowania tytułów oraz informacji o źródle danych,

d. nieusuwania linków prowadzących do stronywww.developers.tme.eu oraz tme.eu

e. niewykorzystywania API w celu i/lub sposób, który mógłby sugerować istnienie stosunku zależności pomiędzy TME a Użytkownikiem. Strony umowy o świadczenie Usługi TME API są niezależnymi od siebie podmiotami. Korzystanie z Usługi TME API nie oznacza w szczególności, że są pomiędzy TME a Użytkownikiem relacje pracodawca/pracownik lub porozumienia agencyjne. Użytkownik nie jest w żadnym przypadku uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu TME czy tworzenia jakichkolwiek podstaw do odpowiedzialności po stronie TME.

f. niewykorzystywania API w sposób, który mógłby mieć negatywny wpływ na stabilność serwerów TME, lub działanie innych aplikacji korzystających z API.

4.15. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną i innych usług realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu, a w szczególności strony internetowe, na których prezentowane będą efekty wykorzystania API nie mogą:

a) naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich,

b) naruszać dobrych obyczajów,

c) wprowadzać użytkowników Internetu w błąd.

4.16. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi TME API.W tym celu Użytkownik powinien przesłać z adresu e-mail wskazanego w pkt. 10.1 Regulaminu, oświadczenie o rezygnacji z korzystania z Usługi TME API na adres developers@tme.eu. W terminie do 4 dni roboczych od otrzymania oświadczenia TME przestanie udostępniać API.

4.17. Konto może zostać usunięte ze względu na brak Aktywności Konta przez 365 dni.

4.17.1. Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o wystąpieniu podstawy do usunięcia Konta i dokładnym terminie jego usunięcia. E-mail zostanie przesłany na adres Użytkownika, o którym mowa w pkt. 10.1. Regulaminu.

4.17.2. W przypadku gdy doszło do usunięcia Konta w celu ponownego uzyskania możliwości korzystania z Usługi TME API konieczne jest założenie nowego Konta i wygenerowanie nowego Klucza.

4.18. Usunięcie Konta nie jest równoznaczne z usunięciem Konta w Serwisie TME.

4.19. TME uprawnione jest odmówić świadczenia Usługi TME API lub żądać zaprzestania wykorzystywania API jeżeli jest to uzasadnione Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, potrzebą ochrony praw osób trzecich, względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem TME.

4.20. TME dopuszcza uzgodnienie z Użytkownikiem innych warunków współpracy przy świadczeniu Usługi TME API. Warunki te muszą jednak być określone odrębną umową pomiędzy TME oraz Użytkownikiem.

5. Naruszenia

5.1. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania Usługi TME API w jakikolwiek sposób lub celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem, w szczególności stanowiącym naruszenie praw własności intelektualnej, ani podejmowania działań w celu obejścia lub złamania jakichkolwiek zabezpieczeń Serwisu TME, Konta czy API bądź jakichkolwiek innych zasobów, do których Użytkownik uzyskał dostęp z tytułu korzystania z Usługi TME API.

5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa TME API oraz Dokumentacja zawierają prawnie chronioną zawartość, informacje i materiały należące do TME, jej spółek zależnych oraz podmiotów trzecich, chronione m.in. przez przepisy dotyczące własności intelektualnej i prawo autorskie. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie używał takiej zawartości czy informacji w inny sposób niż w zakresie dozwolonego korzystnie z Usługi TME API.

5.3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać bezpośrednio lub pośrednio, odpłatnie lub nieodpłatnie danych uzyskanych za pomocą Usługi TME API kolejnym podmiotom gospodarczym, które posiadają odrębne aplikacje w jakikolwiek sposób i/lub celu mogącym stanowić naruszenie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jak również innych przepisów prawa.

5.4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu TME może:

a) zawiadomić Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Usługi TME API i wyznaczyć termin nie krótszy niż 24 godziny na złożenie wyjaśnień, po którego bezskutecznym upływie lub wobec nieprzedstawienia wystarczających wyjaśnień w terminie, TME będzie uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usługi TME API, a w dalszej kolejności zaprzestania świadczenia Usługi TME API; lub

b) w przypadkach szczególnie uzasadnionych TME może pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Usługi TME API natychmiast po przesłaniu zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu i wyznaczyć termin do usunięcia naruszeń, po którego bezskutecznym upływie TME będzie uprawnione do zaprzestania świadczenia Usługi TME API; lub

c) zaprzestać świadczenia Usługi TME API na rzecz Użytkownika w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem przesłanym na adres wskazany w pkt. 10.1. Regulaminu.

6. Odpowiedzialność

6.1. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ, ŻE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, KORZYSTA Z USŁUGI TME API NA SWOJE WYŁACZNE RYZYKO.

6.2. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRAWEM USŁUGA TME API DOSTARCZANA JEST „TAKA JAKA JEST” ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, a w szczególności TME nie gwarantuje, że Usługa TME API spełni wymagania Użytkownika; że działanie oprogramowania będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, oraz że wady oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia Usługi TME API będą usunięte, a także że to oprogramowanie będzie zgodne, lub będzie współdziałało z każdym oprogramowaniem i/lub usługą Użytkownika lub osób trzecich.

6.3. Użytkownik akceptuje, że usługa TME API nie jest przeznaczona do użycia w sytuacjach gdzie awarie, opóźnienia czasowe, błędy lub niedokładności w treści, lub informacji dostarczonych za pomocą Usługi TME API mogłyby wyrządzić poważną szkodę..

6.4. W zakresie dopuszczonym przez prawo TME w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, specjalne lub pośrednie szkody, w tym utracone korzyści Użytkownika, oraz szkody spowodowane utratą danych, zakłóceniem przesyłania lub odebrania danych, awarią sprzętu a także za straty spowodowane lub powstałe w wyniku lub związane z użyciem, z brakiem możliwości korzystania z Usługi TME API - bez względu na podstawę odpowiedzialności.

6.5. Dostarczenie Usługi TME API może być opóźnione, lub przerwane ze względu na wystąpienie zdarzeń pozostających poza kontrolą TME, w tym w wyniku awarii w transmisji danych, awarii komunikacji i sprzętu; awarii uzależnionej od usługodawcy internetowego lub innych podmiotów niezwiązanych z TME.

6.6. Czynniki takie jak czas odświeżania, czas ładowania informacji uzyskiwanych za pomocą Usługi TME API są poza kontrolą TME.

6.7. W zakresie prawem dopuszczalnym odpowiedzialność odszkodowawcza TME z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ogranicza się do kwoty dziesięciu tysięcy złotych.

6.8. PRAWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE ZEZWALA NA WPROWADZANIE OGRANICZEŃ WSKAZANYCH W PKT. 6 WOBEC CZEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W STOSUNKU DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA, W SZCZEGÓLNOŚCI KONSUMENTA.

6.9. WZGLĘDEM KONSUMENTÓW TME ODPOWIADA NA ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi TME API należy składać na adres poczty elektronicznej developers@tme.eu. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a. wskazanie podmiotu zgłaszającego reklamację;

b. opis zdarzenia, zachowanie podlegające reklamacji.

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez TME niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, przy czym okres ten może ulec wydłużeniu o kolejnych 7 dni roboczych w przypadku, gdy okaże się to niezbędne do należytego rozpatrzenia reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany o przedłużeniu rozpoznania reklamacji oraz o przyczynie przedłużenia.

7.3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, TME o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie może spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

7.4. Odpowiedź na reklamację TME kieruje na adres Użytkownika, wskazany w punkcie 10.1 Regulaminu.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi TME API jest TME.

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez TME dla celów związanych z korzystaniem z Usługi TME API.

8.3. TME informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi TME API. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie przez TME danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi TME API może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi TME API.

8.4. TME zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych uprawnionym osobom/podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8.5. Dane osobowe Użytkownika są traktowane zgodnie z polityką ochrony prywatności TME dostępną pod adresem (aktywny link) …..

9. Prawo własności intelektualnej

9.1. Zawartość usług świadczonych na podstawie Regulaminu w tym zebrane dane liczbowe, tekst, grafika, audio i wideo, są własnością TME, jej spółek zależnych lub podmiotów trzecich i są chronione prawem, w tym prawem własności intelektualnej oraz prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane, reprodukowane lub wykorzystywane w całości lub w części, poza prawem do ich przeglądania, bez uprzedniej pisemnej zgody TME, z zastrzeżeniem pkt. 9.2 i 9.3.

9.2. Każde ze zdjęć produktów, które zostaje przesłane przez API Użytkownikowi (dalej Zdjęcie) zabezpieczone jest znakiem wodnym. Zdjęcia opatrzone znakiem wodnym są własnością TME; TME posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do nich. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do wykorzystywania przedmiotowych Zdjęć w celu i na warunkach określonych w Regulaminie wyłącznie z tym znakiem.

9.3. TME udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej, przez okres świadczenia Użytkownikowi Usługi TME API, jak długo Użytkownik posiada ważny Klucz, nieograniczonej co do terytorium, odwołalnej, licencji do używania w programach natywnych na komputery (do użytku własnego) oraz przeglądania oraz wyświetlania w Internecie na stronie internetowej znajdującej się w posiadaniu Użytkownika, treści uzyskanych za pomocą API - bez prawa tworzenia utworów zależnych i udzielania jakichkolwiek dalszych licencji lub przenoszenia praw z tytułu udzielonej licencji.

9.4. Zabronione jest zwielokrotnianie i powielanie Zdjęć oraz innych informacji i materiałów uzyskanych za pomocą API w formie drukowanej. Zastrzeżenie nie dotyczy powielenia Dokumentacji na potrzeby własne w zakresie niezbędnym do umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z API.

9.5. Użytkownik jest zobowiązany do używania nazwy i znaku towarowego TME w celu oznaczenia źródła informacji uzyskanych za pomocą Usługi TME API.

9.6. Użytkownik jest zobowiązany do informowania osób, które dzięki Użytkownikowi mogą przeglądać treści uzyskane przez API, w miejscu udostępniania tych treści (na stronie internetowej, w programie komputerowym itd.), w sposób jasny, kompletny i nie wprowadzający w błąd, że wszelkie prawa własności intelektualnej do treści uzyskanych za pomocą API przysługują TME, jej spółkom zależnym, producentom towaru oraz/lub innym podmiotom, będącym ich twórcami oraz/lub właścicielami.

9.7. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w pkt. 9.6. nie obowiązuje w przypadku gdy przy użyciu API są pobierane wyłącznie treści nie podlegające ochronie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego (np. stany magazynowe).

9.8. Z chwilą zaprzestania przez TME z jakiejkolwiek przyczyny udostępniania API Użytkownikowi, wygasają wszelkie udzielone Użytkownikowi licencje w odniesieniu do API a Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie usunąć z Aplikacji lub zniszczyć wszelkie dane i materiały uzyskane przy użyciu API lub w związku z korzystaniem z API.

9.9. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu lub podejrzeniu wystąpienia naruszenia praw własności intelektualnej do jakichkolwiek treści uzyskanych przy użyciu API, i/lub API, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie TME oraz natychmiastowego zaprzestania używania tych treści do czasu uzyskania pisemnego potwierdzenia TME o możliwości korzystania z nich.

10. Korespondencja

10.1. TME kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z korzystaniem z Usługi TME API na adres poczty elektronicznej udostępnianej mu przez Użytkownika.

10.2. Użytkownik może zmienić/zaktualizować swój adres poczty elektronicznej. W tym celu powinien zalogować się w serwisie www.developers.tme.eu i w zakładce Profil wypełnić odpowiednie pola do zmiany adresu. Zmiana adresu następuje po jego pomyślnej weryfikacji, po kliknięcia przez Użytkownika na link aktywacyjny przesłany na nowy adres.

10.3. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi TME API na adres:developers@tme.eu.

lub pocztą na adres:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., siedzibą przy ul. Ustronnej 41, 93-350 Łódź z dopiskiem

TME API

11. Informacje Poufne

11.1. W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi TME API może zajść konieczność ujawnienia Użytkownikowi Informacji poufnych.

11.2. Użytkownik powinien traktować jako poufne wszelkie informacje, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być Informacjami Poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu.

11.3. Informacje przekazane przez TME należy traktować jako poufne jeżeli w momencie ich ujawnienia zostaną one określone jako poufne i fakt ten zostanie potwierdzony na piśmie w momencie ich ujawnienia lub w ciągu trzydziestu (30) dni od ich ujawnienia. Pismo to określać będzie datę, miejsce przekazania informacji poufnej, osoby którym informacja ta została przekazana oraz treść informacji.

11.4. W razie otrzymania Informacji Poufnych Użytkownik zobowiązują się:

a) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów określonych przez TME i w zakresie uzgodnionym z TME;

b) nie kopiować ani w żaden inny sposób nie powielać Informacji Poufnych, bez zgody TME,

11.5. Na pisemne żądanie TME Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wszelkich Informacji Poufnych, w jakiejkolwiek formie by ich nie otrzymał, razem z wszelkimi kopiami oraz opracowaniami, autoryzowanymi bądź nie. Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia TME na piśmie oświadczenia, iż wszystkie dokumenty, w których pojawiają się Informacje Poufne a nie zostały zwrócone TME, zostały zniszczone.

12. Materiały reklamowe

Użytkownik nie jest uprawniony do tworzenia czy publikowania żadnych informacji dotyczących TME lub jej spółek zależnych, w zakresie niewynikającym wprost z Regulaminu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody TME.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami właściwymi dla korzystania z Internetu (np. wirusy).

13.2. TME może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie oraz zawiesić lub zrezygnować ze świadczenia Usługi TME API lub/i ze świadczenia części Usługi TME API, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. O zmianie Regulaminu, zawieszeniu lub rezygnacji ze świadczenia Usługi TME API, TME poinformuje Użytkownika przesyłając mu stosowne zawiadomienie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w pkt. 10.1. Regulaminu, z 30 dniowym wyprzedzeniem.

13.3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.developers.tme.eu. W celu zapoznania się z najbardziej aktualnym Regulaminem należy skorzystać z linku umiejscowionego w stopce na dole strony www.developers.tme.eu

13.4. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.developers.tme.eu, o ile nie zastrzeżono inaczej i w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

13.5. Bez uprzedniej pisemnej zgody TME, Użytkownik nie może przenieść przysługujących mu praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi TME API na osobą trzecią.

13.6. W zakresie prawem dozwolonym Usługa TME API i wszystkie stosunki prawne wynikające z Regulaminu podlegają prawu polskiemu bez odniesienia do przepisów kolizyjnych a ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby TME.

Wersja 1.0. obowiązuje od 15 .02.2013 r.Historia powstania i zmian Regulaminu
-------------------------------------
Czynność:Przyjęcie Regulaminu
Wersja:1.0
Data wprowadzenia:15 lutego 2013

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-350), przy ulicy Ustronnej 41. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi zgodnie z regulaminem TME API. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.